Digitale Delta

Let's connect the water systems

DD-API V3 is genomineerd voor de Gouden API van Kennisplatform API's

Voor meer informatie over de DD-API V3, zie https://github.com/DigitaleDeltaOrg/dd-api-v3

Wat is de Digitale Delta?

De Digitale Delta is een samenwerking van:

- waterbeherende overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau

- marktpartijen die software-producten en advies leveren voor het waterbeheer

- kennisinstituten.

De Digitale Delta richt zich op slim en integraal waterbeheer in de breedste zin van het woord. Het doel is waterbeheergegevens eenvoudig beschikbaar te stellen aan de eigen organisatie en aan organisaties waarmee wordt samengewerkt. Door deze efficiënte uitwisseling van gegevens kan waterbeheer, ook over verschillenden stroom- en beheersgebieden, slimmer en effectiever worden uitgevoerd.

Om dit te realiseren bestaat de kern van de Digitale Delta uit heldere afspraken over het op een uniforme en gestandaardiseerde manier uitwisselen van gegevens. Waterbeherende overheden, kennisinstituten en marktpartijen volgen deze afspraken. De Digitale Delta API's zijn open specificaties, niet merk-, omgeving- of systeemgebonden en vrij te gebruiken onder licentie.

Wat biedt de Digitale Delta?

Vanwege de gestroomlijnde uniforme informatiedeling kan snel en adequaat worden geanticipeerd op acute en structurele veranderingen in de waterhuishouding. Ketenpartijen in het waterbeheer kunnen door Digitale Delta voortbouwen op actuele, continu toenemende en verrijkte data om inzichten te bieden en beslissing ondersteunende applicaties te ontwikkelen. Waterbeherende overheden kunnen applicaties en visualisaties van verschillende leveranciers gemakkelijk en kosteneffectief combineren om tot een integrale aanpak van het waterbeheer en gebiedsontwikkeling te komen.

Beschikbare gegevens kunnen worden getoond in viewers en indien gewenst worden bijgehouden in catalogi. Deze kunnen regionaal of thematisch ingestoken zijn, of kunnen geënt zijn op gebruik binnen een operationeel kader, bijvoorbeeld voor specifieke analyses.

De data wordt ontsloten via de DD-API (Digitale Delta Application Programming Interface), die in een set van definities en regels voorziet, op basis waarvan data gevraagd en geleverd wordt.

De huidige familie

De Digitale Delta is niet een enkele specificatie, maar bestaat uit een familie van specificaties. De reden hiervoor is dat specifieke domeinen specifieke informatie vergen. Een 'one size fits all' benadering is daarbij niet realistisch.

De volgende specificaties zijn momenteel beschikbaar.

Kwantiteitsinformatie, tijdreeksen: de DD-API (repositorylink)

Kwantiteitsinformatie bestaat over het algemeen uit metingen die door automatische systemen worden ingewonnen. Ze worden opgeslagen in de vorm van tijdreeksen beschreven. Deze metingen hebben meestal een vaste tijdsinterval. De variatie in een tijdsreeks zijn tijdsstip van de metinge en de gemeten waarde.

Informatie als locatie, grootheid, eenheid en parameter blijven gelijk in een tijdreeks. Ook staat vaak het interval (duur tussen twee opeenvolgende metingen) vast.

De DD-API is ontwikkeld om deze informatie efficiƫnt te ontsluiten.

Kwaliteitsinformatie, observaties: de DD-ECO-API (repositorylink)

Waterkwaliteitsinformatie is anders. Het zijn observaties in het veld of in een laboratorium. Deze observaties zijn tijdsintensief en er zijn (vaak) handmatige handelingen nodig om meetwaarden, omstandigheden en toestand te bepalen.

Daarom zijn deze metingen niet (volledig) in tijdreeksen uit te drukken, zonder informatie te verliezen.

Omdat deze observaties geen tijdreeksen zijn en de gemeten waarden veel diverser zijn dan die van tijdreeksen, is de DD-ECO-API (Digitale Delta Ecologie API) ontstaan.

De informatie die (mogelijk) moet worden vastgelegd is veel diverser en kan per observatie verschillen: bij een algenonderzoek wordt andere informatie vastlegd dan bij een visonderzoek. Ook is doelstelling van de meting bepalend voor de noodzakelijke informatie.

De DD-ECO-API is echter niet beperkt tot waterkwaliteitsinformatie: het kan omgaan met organismen, chemie en fysische attributen.

Roosters: de DD-GRID-API (repositorylink)

De DD-GRID-API is gespecialiseerd in rooster (grid) data en is primair gericht op waterbeheergegevens. Het vereenvoudigd het zoeken van data binnen deze grids. Deze API wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vastleggen van meteorologische informatie.

Verbinding: de C-API (repositorylink)

Het komt meer en meer voor dat data uit verschillende (soorten) bronnen met elkaar in verband moet worden gebracht.

Zo heeft kwantiteitsinformatie invloed op vegetatie (kwaliteitsinformatie), en heeft algengroei weer invloed op de chemische samenstelling van water. Maar ook bijvoorbeeld waterschappen informatie met elkaar delen die gaan. Ze hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde apparatuur/software of dezelfde inrichting.

De Convenience API (C-API) is gemaakt voor deze scenario's. Het kan informatie ophalen over diverse systemen en diverse inrichtingen heen.

De C-API heeft niet DD (Digitale Delta) in de naam. De C-API kan dan ook veel verder gaan dan het Digitale Delta domein. Zo is er een plug-in om informatie te combineren met Z-Info, voor de afvalwaterketen.

Er is een open source implementatie van de C-API beschikbaar, dus niet alleen de specificatie is open-source.

Vernieuwing en consolidatie: de DD-API versie 3 (repositorylink)

De DD-API versie 3 probeert de eigenschappen van een aantal bestaande Digitale Delta API's to consolideren en te vernieuwen.

In dat kader wordt meteen gekeken naar bestaande en aanstaande standaarden, zoals Observation, Measurements & Sampling, OData, SensorThings API, maar ook naar semantische standaarden, waar onder Aquo.

Uiteraard gaat de nieuwe standaard voldoen aan de API Design Rules van Kannisplatorm API's en Forum Standaardisatie.

Een proof of concept is ondertussen gereed. De definitie van de specificatie is hier te vinden. De source code van deze proof of concept is hier beschikbaar..

De toekomst

De Digitale Delta probeert steeds meer aansluiting te vinden bij de API-strategie van het DSO. Dat is echter een lange weg, omdat dit impact heeft op bestaande systemen, maar ook op bestaande inrichtingen ervan.

Daarnaast voorziet IHW in het toevoegen van meer standaards, bijvoorbeeld op het gebied van uitwisseling van metadata.

AQUO is de semantische standaard, maar moet verder groeien in andere domeinen, waaronder het mariene domein. In dit laatste domein lopen reeds ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben de projectnaam: LinkingStandards gekregen.

Verder wordt er gekeken hoe en/of certificering van implementaties en/of inrichtingen haalbaar is.

Dat zal zeker helpen op weg naar een gemeenschappelijke (water)data-standaard.

Ook zijn er op het gebied van de API's ontwikkelingen die mogelijk de opzet van de Digitale Delta sterk gaat beïnvloeden. Meer hierover op pagina over ontwikkelingen.

Digitale Delta

Let's connect the water systems

>> Digitale Delta

>> Onderhoud & Beheer

>> Community

>> Doorontwikkeling