Digitale Delta

In de Digitale Delta werken waterbeherende overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau samen met marktpartijen die software-producten en advies leveren voor waterbeheer en kennisinstituten.

De Digitale Delta richt zich op efficiënt en integraal waterbeheer. Het doel is waterbeheergegevens eenvoudig beschikbaar te stellen aan de eigen organisatie en aan organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor kan waterbeheer, ook over verschillenden stroom- en beheersgebieden, slimmer en effectiever worden uitgevoerd.

Wat biedt de Digitale Delta

Een gestroomlijnde, uniforme informatiedeling zorgt ervoor dat snel en adequaat kan worden geanticipeerd en gereageerd op acute en structurele veranderingen in de waterhuishouding.

Ketenpartijen in het waterbeheer kunnen door Digitale Delta bij applicatieontwikkeling voortbouwen op actuele, continu toenemende en verrijkte data.

Waterbeherende overheden kunnen applicaties en visualisaties van verschillende leveranciers gemakkelijk en kosteneffectief combineren voor een integrale aanpak van waterbeheer en gebiedsontwikkeling.

Beschikbare gegevens kunnen worden getoond in viewers en desgewenst worden bijgehouden in catalogi. Deze kunnen regionaal of thematisch ingestoken zijn of geënt op gebruik binnen een operationeel kader, bijvoorbeeld voor specifieke analyses.

Digitale Delta-API

De data worden ontsloten via de DD-API (Digitale Delta Application Programming Interface), die in een set van definities en regels voorziet, op basis waarvan data gevraagd en geleverd wordt.

De Digitale Delta API kent open specificaties, is niet merk-, omgevings- of systeemgebonden en is vrij te gebruiken onder licentie.

In 2023 heeft het Informatiehuis Water in samenwerking met EcoSys en Vortech een door het ministerie van Binnenlandse Zaken gefinancierd Proof of Concept uitgevoerd.

Het doel van dit onderzoek was om de specificaties voor DD-API versie 3.0 in kaart te brengen. De resultaten zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Beantwoording onderzoeksvragen PoC DD-API specificatie en implementatie’.

Geconcludeerd is dat de DD-API de samenwerking tussen Nederlandse waterbeheerders, kennisinstituten en marktpartijen kan vereenvoudigen omdat data bij bron blijft en op een uniforme en gestandaardiseerde manier gedeeld kan worden met andere partijen.

Digitale Delta Community

In juni 2023 is de Digitale Delta Community opgericht. In deze gebruikersgroep kunnen resultaten en ontwikkelingen worden toegelicht en kunnen gebruikerswensen worden geïnventariseerd.

Er wordt ook gewerkt aan de opzet van een technisch georiënteerde werkgroep. Deze werkgroep gaat vooral adviseren op het gebied van informatiebeveiliging, standaardisatiethema’s (sets met afspraken, documentatie, richtlijnen, et cetera), de aansluiting met de Aquo-standaard en de documentatie van de DD-API.

Beheer van de Digitale Delta API

Het beheer van de Digitale Delta API is op verzoek van de partners ondergebracht bij het Informatiehuis Water. Hiermee is de toepassing van de Aquo-standaard geborgd en is de uitwisseling van brongegevens zonder (tussen)opslag volgens de FAIR-uitgangspunten vereenvoudigd.

Technische beschrijvingen

De Digitale Delta formaten (DD-API, DD-ECO-API en DD-API V3) zijn technische beschrijvingen.

Voor meer informatie hierover, kunt u de volgende pagina's raadplegen:

API Omschrijving
DD-API V2 Tijdsreeksen (chemisch, fysisch)
DD-ECO-API Observaties (ecologisch, chemisch, physisch)
DD-API V3 OData en OM&S gebaseerd: Observaties, tijdseries, roosters (ecologisch, chemisch, fysisch)